Địa chỉ: http://logisticwhisky.com. 119 đường Trần Duy Hưng, TP Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 987 12 88 08
Fax: (84.4)
Email: logisticwhisky@gmail.com